Nagato vs Hanzo

Like +1

Nagato vs Hanzo ( from rain village ), akatsuki : nagato, yahio, konan