Tổng hợp Naruto Datebayo

Bản dịch sưu tầm từ kullz, crazyland, tvb Naruto Phần 1 Tập 220 vietsub - Going on a Journey Naruto Phần 1 Tập 219 vietsub - The Revived Ultimate Weapon Naruto Phần 1 Tập 218 vietsub - Counterattack of the Sealed Sand Water Tiger Naruto Phần 1 Tập 217 vietsub - The Sand’s Allies – The Leaf’s Shinobi Naruto [...]