Tổng hợp Naruto Datebayo

Bản dịch sưu tầm từ kullz, crazyland, tvb Naruto Phần 1 Tập 220 vietsub – Going on a Journey Naruto Phần 1 Tập 219 vietsub – The Revived Ultimate Weapon Naruto Phần 1 Tập 218 vietsub – Counterattack of the Sealed Sand Water Tiger Naruto Phần 1 Tập 217 vietsub – The Sand’s Allies – The Leaf’s Shinobi Naruto […]